واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

دوره آمادئوس - تاریخ:25/6/91
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٢ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

 

ردیف

شماره ملی

نمره

Result

1

2297857810

95

Passed

2

2296996231

98

Passed

3

2300668734

90

Passed

4

2300178699

99

Passed

5

1817293974

97

Passed

6

2299094563

85

Passed

7

2296351751

96

Passed

8

5149601217

86

Passed

9

2291899422

99

Passed

10

2301201491

97

Passed

11

2297016735

Absent

Passed

12

2296762115

98

Passed

13

6839882349

98

Passed

14

2296272551

100

Passed

15

2298513201

95

Passed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 
دوره آمادئوس - تاریخ:18/6/91
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ٥ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
 
  

ردیف

شماره ملی

نمره

نتیجه

1

2297773013

88

Passed

2

2430108011

98

Passed

3

2301164624

97.5

Passed

4

2300723492

85

Passed

5

2297648367

92

Passed

6

1288073542

88

Passed

7

2281349519 

90

Passed

8

2291930915

91

Passed

9

0052781917

95

Passed

10

2300972948

97

Passed

11

1819467661

98.5

Passed

12

2300756161

97

Passed

13

2295557402

100

Passed

14

2300589257

96

Passed

15

6559863220

95

Passed

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
دوره متوسطه فروش- تاریخ:11 /6/91
ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ٤ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

ردیف

شماره ملی

نمره

1

2511460696

52

2

2295019796

88

3

2280166747

75

4

 2297017367

89

5

2511312311

73

6

2300385082

75

7

2300928256

100

8

2281220389

87

9

2280200619

85

10

2281578410

88

11

2301000230

79

12

2280256886

85

13

2390599834

غائب

14

2460066732

81

15

2280072981

88

16

2300388391

77

17

2281392929

29

18

2296906931

غائب

19

2295628237

74

20

5299980507

70

21

2300649391

70

22

2296158862

79

23

2280116431

98

24

2511327236

93

25

1753834201

71

26

2298642338

51

27

5149752673

70

28

2300552620

100

29

2300117630

97

30

2298660832

92