واحد آموزش همای شیراز

مركز آموزش "هما" از زير مجموعه هاي شركت هواپيمايی ايران ایر است که مسئوليت برگزاری دوره های آموزشی را به عهده دارد. اين مركز با ارائه دوره هاي آموزشي گوناگون همواره پيشرو در امر آموزش هواپيمايي در ايران بوده است. دوره هاي آموزشي تخصصي به صورت تئوري و عملي به كليه متقاضيان ارائه مي گردد. مركز آموزش "هما" همكاري هاي خود را با مراكز معتبر داخلي و خارجي گسترش داده به طوري كه اين مركز اولين مركز آموزشي مورد تأييد ياتا در ايران می باشد

» نمرات شرکت کنندگان دوره گابریل :: ٢٩ دی ۱۳٩٥
» پیشرفته فروش مسافر مورخ 95/6/20 :: ۱۳ مهر ۱۳٩٥
» مقدماتی فروش مسافر مورخ95/5/16 :: ٧ شهریور ۱۳٩٥
» دوره پیشرفته فروش مورخ 4/2/95 :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» فروش مسافر مورخ 12/10/94 :: ٦ بهمن ۱۳٩٤
» مقدماتی فروش مسافر - تاریخ شروع کلاس :21/9/94 :: ۱۳ دی ۱۳٩٤
» مقدماتی فروش مسافر 24/5/94 :: ۸ شهریور ۱۳٩٤
» دوره آمادئوس مورخ 13/4/94 :: ۱٤ امرداد ۱۳٩٤
» دوره هماک مورخ 6/4/94 :: ٢٢ تیر ۱۳٩٤
» مقدماتی فروش مسافر مورخ 16/3/94 :: ۱ تیر ۱۳٩٤
» دوره هماک مورخ 5/2/94 :: ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» مقدماتی فروش مسافر مورخ 29/1/94 :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دوره هماک مورخ 9/12/93 :: ٢٤ اسفند ۱۳٩۳
» E.TKT تاریخ دوره: 18/11/93- صبح :: ۱۱ اسفند ۱۳٩۳
» E.TKT تاریخ دوره : 18/11/93- عصر :: ۱۱ اسفند ۱۳٩۳
» مقدماتی فروش مسافر مورخ 4/11/93 :: ٢٧ بهمن ۱۳٩۳
» پیشرفته فروش مسافر مورخ 8/9/93 :: ٧ دی ۱۳٩۳
» دوره پیشرفته فروش مسافر مورخ 24/8/93 :: ۱٦ آذر ۱۳٩۳
» مقدماتی فروش مسافر مورخ 19/7/93 :: ٧ آبان ۱۳٩۳
» دوره آمادئوس مورخ 18/5/93 :: ٢٤ شهریور ۱۳٩۳
» دوره آمادئوس مورخ 11/5/93 :: ٢۳ شهریور ۱۳٩۳
» دوره مقدماتی فروش مسافر مورخ 1/6/93 :: ۱۱ شهریور ۱۳٩۳
» دوره هماک مورخ 11/5/93 :: ۸ شهریور ۱۳٩۳
» دوره هماک مورخ 14/4/93 :: ۳٠ تیر ۱۳٩۳
» دوره هماک مورخ 3/3/93 :: ٢۸ خرداد ۱۳٩۳
» دوره پیشرفته فروش مورخ 27/2/93 :: ۱٧ خرداد ۱۳٩۳
» دوره مقدماتی فروش - تاریخ : 93/2/13 :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دوره : متوسطه فروش :: ۳۱ فروردین ۱۳٩۳
» دوره هماک تاریخ :21/10/92 :: ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
» دوره مقدماتی فروش --- تاریخ 30/9/92 :: ٥ بهمن ۱۳٩٢
» دوره پیشرفته فروش تاریخ 16/9/92 :: ۳٠ دی ۱۳٩٢
» دوره محاسبه نرخ آمادئوس - 14/8/92 :: ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» دوره محاسبه نرخ آمادئوس - 11/8/92 :: ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» دوره هماک - 16/9/92 :: ٢٧ آذر ۱۳٩٢
» دوره فروش بلیت الکترونیک - 25/8/92-عصر :: ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» دوره فروش بلیت الکترونیک- 25/8/92-صبح :: ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» دوره مقدماتی فروش مسافر - تاریخ 25/8/92 :: ٩ آذر ۱۳٩٢
» دوره متوسطه فروش-تاریخ:25/8/92 :: ٩ آذر ۱۳٩٢
» دوره آمادئوس- 92/7/20 :: ٢۱ آبان ۱۳٩٢
» دوره مقدماتی فروش - تاریخ :92/7/27 :: ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» دوره هماک - 92/7/13 :: ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» دوره رزرویشن آمادئوس - 92/7/13 :: ۱۱ آبان ۱۳٩٢
» دوره مقدماتی فروش تاریخ کلاس :92/6/30 :: ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» دوره پیشرفته فروش بلیت- تاریخ :26/5/92 :: ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» متوسطه فروش بلیت _ تاریخ دوره :18/3/92 :: ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» مقدماتی فروش بلیت - تاریخ :14/2/92 :: ۱ خرداد ۱۳٩٢
» مقدماتی فروش بلیت - تاریخ:14/11/91 :: ۳ اسفند ۱۳٩۱
» دوره صدور بلیت الکترونیک- تاریخ:21/11/91 :: ۳ اسفند ۱۳٩۱
» دوره هماک - تاریخ :30/10/91 :: ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» دوره پیشرفته فروش - تاریخ :16/10/91 :: ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» دوره مقدماتی فروش- تاریخ :16/10/91 :: ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» دوره آمادئوس - تاریخ : 18/9/91 :: ۱٠ دی ۱۳٩۱
» دوره صدور بلیت الکترونیک - تاریخ : 20/8/91 :: ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» دوره هماک - تاریخ : 27/8/91 :: ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» دوره مقدماتی فروش - تاریخ :8/7/91 :: ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» دوره پیشرفته فروش - تاریخ : 8/7/91 :: ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» دوره متوسطه فروش - تاریخ : 6/8/91 :: ٢۱ آبان ۱۳٩۱
» دوره مقدماتی فروش - تاریخ :6/8/91 :: ٢۱ آبان ۱۳٩۱
» دوره آمادئوس - تاریخ:25/6/91 :: ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» دوره آمادئوس - تاریخ:18/6/91 :: ٥ مهر ۱۳٩۱
» دوره متوسطه فروش- تاریخ:11 /6/91 :: ٤ مهر ۱۳٩۱
» دوره صدور بلیت الکترونیک - تاریخ :17/4/91 :: ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» دوره مقدماتی فروش - تاریخ :3/4/90 :: ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» دوره هماک - تاریخ: 27/3/91 :: ۳ تیر ۱۳٩۱
» دوره آمادئوس - تاریخ :9/2/91 :: ۸ خرداد ۱۳٩۱
» دوره مقدماتی فروش- شیفت بعدازظهر- تاریخ 23/2/91 :: ٦ خرداد ۱۳٩۱
» دوره مقدماتی فروش- شیفت صبح-تاریخ شروع دوره 23/2/91 :: ٦ خرداد ۱۳٩۱
» دوره صدور بلیت الکترونیک - تاریخ :16/2/91 :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دوره هماک - تاریخ:29/11/90 :: ٥ فروردین ۱۳٩۱
» دوره متوسطه - تاریخ :15/11/90 :: ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
» دوره مقدماتی - تاریخ 15/11/90 :: ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
» دوره هماک - تاریخ :26/9/90 :: ۱ بهمن ۱۳٩٠
» دوره صدور بلیت الکترونیک - تاریخ :19/9/90 :: ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» دوره متوسطه - تاریخ :28/8/90 :: ۱٢ آذر ۱۳٩٠
» دوره مقدماتی - تاریخ : 28/8/90 :: ۱٢ آذر ۱۳٩٠
» دوره صدور بلیت الکترونیک-تاریخ:30/7/90 :: ۱۸ آبان ۱۳٩٠
» دوره صدور بلیت الکترونیک- تاریخ : 23/7/90 :: ۱٧ آبان ۱۳٩٠
» دوره پیشرفته- تاریخ : 9/7/90 :: ٢۳ مهر ۱۳٩٠
» دوره مقدماتی - تاریخ : 9/7/90 :: ٢۳ مهر ۱۳٩٠
» دوره متوسطه - تاریخ : 5/6/90 :: ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» دوره پیشرفته-تاریخ :5/6/90 :: ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» دوره مقدماتی - تاریخ :8/5/90 - شیفت صبح :: ٢٤ امرداد ۱۳٩٠
» دوره مقدماتی- تاریخ: 8/5/90 - شیفت عصر :: ٢٤ امرداد ۱۳٩٠