دوره آمادئوس - تاریخ :9/2/91

ردیف

شماره ملی

نمره

 

Result

1

2297332394

96.5

Passed

2

1815779500

93

Passed

3

2297695543

97.5

Passed

4

2549806182

95.5

Passed

5

2296919464

76.5

Failed

6

2298759693

97

Passed

7

2297093675

95

Passed

8

0056877307

98

Passed

9

2295614813

96

Passed

10

2300831309

93.5

Passed

11

2297546769

94.5

Passed

12

2295565626

94

Passed

13

2292083604

91.5

Passed

14

2297086989

97.5

Passed

15

2298267936

100

Passed

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 3 بازدید