دوره پیشرفته فروش بلیت- تاریخ :26/5/92

 

ردیف

شماره ملی

نمره

1

2280126559

98

2

2298641307

94

3

2296237118

96

4

2281220389

98

5

2296157017

98

6

2572637979

100

7

4072905437

100

8

2301000230

97

9

3539675248

100

10

2298147876

99

11

6569934341

91

12

3569975533

86

13

2291995308

96

14

2295367018

96

15

2280797526

100

16

3489534190

90

17

2296844189

100

18

2300283123

92

19

2298031460

94

20

2295217407

82

21

2281466541

98

22

2300388391

91

23

1292824212

93

24

2298640475

100

25

2296266721

88

26

2280105055

99

27

4839362157

98

 
 
 
/ 0 نظر / 3 بازدید