دوره آمادئوس - تاریخ:18/6/91

 
  

ردیف

شماره ملی

نمره

نتیجه

1

2297773013

88

Passed

2

2430108011

98

Passed

3

2301164624

97.5

Passed

4

2300723492

85

Passed

5

2297648367

92

Passed

6

1288073542

88

Passed

7

2281349519 

90

Passed

8

2291930915

91

Passed

9

0052781917

95

Passed

10

2300972948

97

Passed

11

1819467661

98.5

Passed

12

2300756161

97

Passed

13

2295557402

100

Passed

14

2300589257

96

Passed

15

6559863220

95

Passed

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
/ 0 نظر / 6 بازدید